ముగిసిన జగన్ ప్రజాప్రస్థానం యాత్ర

  సాధారణంగా రాజకీయాలలో ఒకే పని పలుమార్లు చేసే అవకాశం రాదు. ముఖ్యంగా మంచి పనులు. దాడులు, నిరసనలు, గొడవలు చేయవచ్చు.  చెప్పులు విసురుకోవడం, కుర్చీలు విరిచేయడం, …