డాక్టర్ డ్రస్ ఛేంజ్ చేసుకుంటుంటే..

ముంబై: ఓ లేడీ డాక్టర్ డ్రస్ ఛేంజ్ చేసుకుంటుంటే మరో డాక్టర్ వీడియో తీశాడు. అంతటితో ఆగకుండా దాన్ని అందరికీ పంపించాడు. మొదట ఈ విషయాన్ని నమ్మని …