ఆ బాగ్ లో ఏముంది?

Posted by vijaya saradhi
June 16, 2017

దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి కువైట్ కి వచ్చిన ఓ కువైటీ మహిళ టాక్సీ లో ఒక బాక్స్ మర్చిపోయింది. టాక్సీ డ్రైవర్ ఆ బాక్స్

Read More