మన తెలుగు సామెతలు (‘ఒ – ఓ – ఔ’ అక్షరములతో)

Share Icons:

ఒంటరి వాని పాటు యింటికి రాదు
ఒంటి కంటే జంట మేలు
ఒంటికి ఓర్వలేనమ్మ రెంటికి ఓరుస్తుందా?
ఒంటి చేతి దాహం – ఒక నాలి పొందు తనివి తీరవు
ఒంటి మీద బట్టలు తొలగకుండా శృంగారం సాగిద్దాం రారా అందట
ఒంటెద్దు సేద్యం – ఒరిగాలు నొప్పి
ఒంటేలుకు పోతే రెండు వేళ్ళకు వచ్చిందట
ఒక ఊరి కరణం యింకొక వూరికి వెట్టి
ఒక ఒరలో రెండు కత్తు లిముడునా?
ఒక కంట పాలు – ఒక కంట నీరు
ఒక కంట సున్నం – మరో కంట వెన్న
ఒక కన్ను కన్నూ కాదు – ఒక కొడుకు కొడుకూ కాదు – ఒక చెట్టు తోపూ కాదు
ఒక కొప్పులో రెండు జడలిమడవు
ఒక చెట్టు కాయలే ఒకటిగా వుండవు
ఒక చెయ్యి తట్టితే చప్పుడవుతుందా?
ఒక చేతి వ్రేళ్ళు ఒకటిగా ఉండవు
ఒకడికున్నదని ఏడిస్తే ఒక కన్ను పోయింది – తనకు లేదని ఏడిస్తే రెండో కన్ను పోయింది
ఒకడిని చూస్తే పెట్టబుద్ధి – ఉంకొకడిని చూస్తే మెట్టబుద్ధి
ఒకడి పాటు – పదిమంది సాపాటు
ఒకడు తిమి – ఇంకొకడు తిమింగలము
ఒకనాటి పెళ్ళికి ముఖమంతా కాటుకన్నట్లు
ఒకనాటి భాగోతానికి మూతి మీసాలు గొరిగించుకున్నట్లు
ఒకనాటి సుఖం – ఆరు నెలల కష్టం
ఒకనాడు ధారణ – ఒకనాడు పారణ
ఒక పుట్టలో పెడితే వెయ్యి పుట్టల్లోంచి పైకి వచ్చినట్లు
ఒక పూట తిన్నమ్మ ఓర్చుకుంటే ముప్పొద్దులా మెక్కినమ్మ మూర్ఛపోయిందట
ఒకరి కలిమి వేరొకరికి యేడ్పు
ఒకరికి పుట్టి – కొందరికి పుట్టి – అర్ధరాత్రి అందరికీ పుట్టినట్లు
ఒకరిద్దరిని చంపితేగానీ వైద్యుడు కాలేడు
ఒకరికైతే ఓపినంత – తనదైతే తగరమంత
ఒకరు యేటికి తీస్తే మరొకరు కాటికి తీసినట్లు
ఒకరేం పెట్ట – మనమేం తిన – వండుకునేదాకా వుండవే ఓ మనసా! అన్నట్లు
ఒక వూరికి వేయి త్రోవలు
ఒకే జోడు అందరికీ సరిపోతుందా?
ఒకే తొడిమ – రెండు కాయలు
ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు
ఒక పుస్తె తెగితే వేయి పుస్తెలల్లాడతాయి
ఒక్కొక్క చినుకే వాన అవుతుంది
ఒక్కొక్క రాయి తీస్తుంటే కొండ అయినా తరుగుతుంది
ఒదిగేవారేగానీ, తీర్చేవారుండరు
ఒట్టు పోయి గట్టెక్కే – తాను పోయి చెట్టెక్కె
ఒడిలో పెడుదునా? దడిలో పెడుదునా? అన్నట్లు
ఒయ్యరం ఊఁ అంటే సింగారం ఎరుపెక్కిందిట
ఒరుపు కోరుస్తారుగానీ తడుపు కోర్వరు
ఒల్లని మగనికి తలంబ్రాలు పోసినట్లు
ఒళ్ళు వంగనమ్మ కాలిమట్టెలకు కందిపోయిందట
ఒళ్ళు వంగనివాడు దొంగలలో కలిసినాడట
ఒళ్ళు వంగనివారికి ఊరు అచ్చిరాదు
ఒళ్ళెరుగని శివము – మనసెరుగని కల్ల వుంటుందా?

అక్షరంతో-

ఓంకారంలేని మంత్రం – అధికారంలేని హోదా ఒకటే
ఓనమాలు రానివాడు లెక్కలు వేసినట్లు
ఓటి కుండలో నీళ్ళు
ఓడ ఎక్కేదాకా ఓడమల్లయ్య – ఓడ దిగిన తర్వాత బోడి మల్లయ్య
ఓడలు బండ్లు – బండ్లు ఓడలు అవుతాయి
ఓడు ఓడంటే మొత్తమంతా ఓడన్నట్లు
ఓదార్చేకొద్దీ యేడ్చే బిడ్డవంటివి కష్టాలు
ఓనమాలే ఋక్కులు, ఒక్కటీ రెండే లెక్కలు
ఓపని వాడు కోరందీ, ఒంటరివాడు ఆడనిదీ లేదు
ఓపని వారికి వద్దన్నవారే తల్లిదండ్రులు
ఓపలేని అత్తకు వంకలేని కోడలు
ఓర్చలేనమ్మ ఓడిన నిప్పులు కట్టుకుంటే ఒడీ, దడీ కాలినవట
ఓర్చితే ఓరుగల్లు పట్టణమవుతుంది
ఓలి తక్కువని గుడ్డిదాన్ని పెళ్ళి చేసుకుంటే, కుండలన్నీ పగలగొట్టిందట
ఓలీ! ఓలీ! నీవు వడ్లు దంచు, నేను పక్కలెగరేస్తాను అన్నట్లు

అక్షరంతో-

ఔననటానికీ, కాదనటానికీ అత్తకు అధికారం గానీ కోడలికేం వుంటుంది?
ఔను – కాదు అనే మాటలెంత చిన్నవో వాటిని అనటం అంత కష్టం
ఔషధానికీ అపథ్యానికీ చెల్లు – రోగం పైపెచ్చు

Leave a Reply