08 అక్టోబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

08 అక్టోబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.., దేవీ ప్రియులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.. ప్రవల్హిక – సచిత్ర భాషణ:- 61

07 అక్టోబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

07 అక్టోబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.., దేవీ ప్రియులందరికీ మహర్నవమి శుభాకాంక్షలు.. ప్రవల్హిక – సచిత్ర భాషణ:- 60

06 అక్టోబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

06 అక్టోబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.., దేవీ ప్రియులందరికీ దుర్గాష్టమి శుభాకాంక్షలు.. ప్రవల్హిక – సచిత్ర భాషణ:- 59

29 సెప్టంబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం – శరదృతువు ఆరంభం) దిన సూచిక.. ప్రవల్హిక – సచిత్ర భాషణ:- 52

29 సెప్టంబర్ 2019 (ఆశ్వయుజ మాసం – శరదృతువు ఆరంభం) దిన సూచిక.. ప్రవల్హిక – సచిత్ర భాషణ:- 52

02 సెప్టంబర్ 2019 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక… వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు..

02 సెప్టంబర్ 2019 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక… వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు.. ప్రవల్హిక – సచిత్ర భాషణ:- 25