విమర్శ
  • క్రికెట్‌లో ‘టాస్’కు స్వస్తి…

    దుబాయి, మే 18: క్రికెట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది అంటే అభిమానులు ముందుగా మాట్లాడుకునేది టాస్ గురించి. ముఖ్యం ...

    దుబాయి, మే 18: క్రికెట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది అంటే అభిమానులు ముందుగా మాట్లాడుకునేది టాస్ గురించి. ముఖ్యంగా ఇండియా మ్యాచ్‌ జరుగుతుందంటే టాస్ గెలిచిందా? అని అడుగుతాం. కానీ ఇప్పుడు ఆ మాట మరిచిపోవాల్సి వ ...

    Read more