జ్యోతిష విశేషాలు
  • jaatakareethulu

    జ్యోతిషం... అంటే? మానవజీవన ప్రయాణము ఎపుడు ఎక్కడ ఎలా మొదలైంది, ఎలా ఎదుగుతూ, ఇంతవరకూ వచ్చింది ఇకపై ఎలా ఉండబ ...

    జ్యోతిషం... అంటే? మానవజీవన ప్రయాణము ఎపుడు ఎక్కడ ఎలా మొదలైంది, ఎలా ఎదుగుతూ, ఇంతవరకూ వచ్చింది ఇకపై ఎలా ఉండబోతుంది అన్నవి నిత్యం మేధావులను ఆలోచింపజేస్తున్న ప్రశ్నలు. మానవుడి పుట్టుక ఎప్పుడు ఎక్కడ అని నిర ...

    Read more