28 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 16

28 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 16 నిత్యం ‘జనగణమన…’ పాడించని బడి, అనుదినం ‘సంధ్యాదీపం’ వెలిగించని గుడి -రెండూ …

27 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 15

27 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 15 కీర్తిప్రతిష్టలు ‘అంగడి’ సరుకులా దొరుకుతున్నంత కాలం ‘కండువాలు’ దండేల నిండా వేలాడుతాయి. …

26 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 14

26 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 14 ఆర్ధికసంపన్నత ‘పొగడ్తలు’ తెచ్చిపెడుతుంది. ఆత్మసంపన్నత వాటిని తరిమికొడ్తుంది. -ప్రవల్హిక

25 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 13

25 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 13 ఋజువైన ‘నేరం’ మాత్రమే ‘శిక్ష’కు అర్హం అయిన సందర్భాలు గొప్పవేమీ కానేరవు. …

24 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 12

24 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 12 క్రొవ్వు కరిగితే ‘దీపం’ (వత్తి) వెలుగుతూ కాంతినిస్తుంది. క్రొవ్వు పెరిగితే ‘దేహం’ …

23 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 11

23 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 11 రోజులూ మారవు – మనుషులూ మారరు. నాడైనా – నేడైనా ‘మనతత్వాలు-మనస్తత్వాలు’ …

22 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం – ఆరంభం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 10

22 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం – ఆరంభం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 10 నిజానికి ‘కాలం’ వచ్చేదీ కాదు. పోయేదీ కాదు. అది …

21 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 09

21 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 09 సహజంగా పూట గడిస్తే సంబరపడి సంతృప్తి చెందే బీదవాడు ‘రాజు’ అయినపుడు …

20 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 08

20 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 08 కోరిక ‘కాంతి’ కంటే కోటానుకోట్ల రెట్ల ‘వేగం’గా ప్రయాణిస్తుంది.. -ప్రవల్హిక

19 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 07

19 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 07 తాము చేయలేని ‘హితం’ ఇతరులు చేస్తే, ‘తూకం’లో తేడాలు ఉన్నాయని సాంకేతిక …

18 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 06

18 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 06 కొన్ని సమయాల్లో ‘నీతి-బూతు’ తారుమారై సాధికారికంగా విలసిల్లేది పరిపాలకుడి ‘ప్రవర్తన’ వలనే.. …

17 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 05

17 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 05 విషయం బోధపడకున్నా సరే, ‘సరే! సరే!’ అని ‘వంత’ పాడేవాళ్లంతా విదూషకులే …

16 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 04

16 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 04 నిజానికి ‘మంచి’ అనేది ఏరుకునే పదమూ కాదు – పదార్ధమూ కాదు. …

15 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 03

15 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 03 వాస్తవానికి ‘నిజం’ నిప్పు లాంటిది కాదు. అది ‘ఉప్పు’ లాంటిది. నేరుగా …

14 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 02

14 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 02 ఈ ‘క్షణం’ అన్నది కనులు మూసి తెరిచే లోపున జారిపోయే మహత్తర …

13 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 01 (సరిక్రొత్త శీర్షిక ఆరంభం)

13 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 01 (సరిక్రొత్త శీర్షిక ఆరంభం)  సరిక్రొత్త ‘పదాలు’ పుట్టిస్తేనే ‘భాష’ పరిపుష్టమౌతుంది. ‘అక్షరాలు’ …

12 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. ప్రపంచ వీక్షణం:- 209

12 జూన్ 2020 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..   ప్రపంచ వీక్షణం:- 209 (నేటితో ప్రపంచ వీక్షణం సమాప్తం. రేపటి నుండి సరిక్రొత్త శీర్షిక ప్రవల్హిక …