17 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 97

17 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 97 వారు-వీరు, మంచి-చెడు అన్న తేడా లేకుండా అందరినీ, అన్నింటినీ ఎడాపెడా ‘విమర్శించడం’ …

16 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 96

16 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 96 నిలబడి పోరాడలేని తరుణంలో కూర్చొని ‘పూర్వాపరాల’ గురించి ఆలోచిస్తే, తిరిగి నిలబడగలిగే …

15 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 95

15 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 95   సహజంగా రుగ్మతలు-వ్యాదులు ‘శరీరము’నకే సంభవిస్తాయి. గుర్తింపు అనంతరం ‘మనసు‘ వాటిని …

14 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 94

14 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 94   తమ దైనందిన జీవన ‘క్రియ’లను క్రమవంతంగా నిర్వహించకుండా కేవలం కీర్తి-ప్రతిష్టల …

13 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 93

13 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 93 శూన్య హృదయుడైన ప్రతి పాలకుడూ తను తమశ్ఛేదకుడినని, ‘కాంతి’ తత్వానికి ‘ప్రతీక’నని …

12 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 92

12 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 92 “ప్రాణం కన్నా మానం (శీలం) విలువైనది” -అన్న ‘సూత్రము’ను వర్తింపజేయాల్సింది ‘మాట’ …

11 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 91

11 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 91 అందరూ ‘కారణ’జన్ములే. అయితే వారిలో కొందరు మాత్రమే కారణాన్ని గుర్తించి ‘కార్యాచరణ’కు …

10 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 90

10 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 90 మహోన్నత సత్యాలు, సూత్రాలు, సాధనాలను కనుగొన్నవారు ‘ఆర్భాట రాహిత్యం’తో విరాజిల్లుతారు. అయితే, …

09 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 89

09 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 89 మన ‘మెదడు’లో కొన్ని దృశ్యాలు, శబ్దాలు ‘జన్యు’పరంగా సహజాతములై ఉంటాయి. అందువలనే …

08 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 88

08 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 88 భౌతిక సుఖానికి – మానసిక ఆనందానికి గల మౌలికమైన ‘తేడా’ను గుర్తించినవారు …

07 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 87

07 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 87 నిరామయ, నిర్లిప్త, నిర్భావ గుణములను ఆపాదించుకుని ఉండటం ‘స్థితప్రజ్ఞత్వం’ కాదు. స్థితిగతులను …

06 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 86

06 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 86 ఇతరులకు సంబంధించిన ‘విరుద్ధ’ లక్షణాల గురించి మాట్లాడే ముందు ‘వాటిని’ మనలో …

05 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 85

05 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 85 మనం ‘శాంతి’ ఔషదాన్ని మరీ మిక్కుటంగా సేవిస్తున్నంత కాలం దుష్టకాముకుల నుండి …

04 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 84

04 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 84 ప్రతి మనిషిలోనూ“దైవత్వం-రాక్షసత్వం-మానవత్వం” -ఈ త్రిగుణాలు సహజాతంగా ఉంటాయి. మూడింటిలోనూ ‘తత్త్వ’ పరంగా …

03 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 83 

03 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 83 నవ్య ‘విలాసం’ కొరకు ‘పరమత్వము’ను ధిక్కరించే అహంకారీ; విలయం తాండవిస్తున్నప్పుడు ‘ప్రకృతి’కి …

02 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 82

02 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 82   గుడులు, గోపురాలు ఆదాయ మరియు విక్రయ కేంద్రాలుగా మెలగినంత కాలం …

01 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 81

01 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 81 బాల్య, యవ్వన, వృద్ధాప్య అవస్థలు ఎదుగుబొదుగులు ‘దేహము’నకే గానీ, శరీరధారియైన ‘దేహి’కి …

31 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 80  

31 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 80 ‘కావ్…కావ్’ అంటుంటే తెల్లని బూడిద పులిమి శాంతి కపోతమని నమ్మించే ‘పలుగాకుల’ …

30 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 79

30 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 79   ప్రాకృతిక ‘గుణకర్మ’లను స్వాభావిక ‘గుణధర్మము’లుగా మార్చుకోడానికి గ్రహింపు ‘తత్త్వం’ తప్ప …

29 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 78

29 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 78 సరిక్రొత్త ‘నీతులు-ధర్మాలు’ అంటూ ఏవీ ఉండవు. పరంపరాగతమైన ‘సమీచీన’ సత్యములనే అవసరానుగుణంగా …

28 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 77

28 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 77 మనము నిత్యం ‘ఆదర్శము’లను వల్లించేంత ‘సమయము’ను, ఆచరించేందుకు కేటాయిస్తే ‘నెరవేర్పు’కు చేరువ …

27 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 76

27 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 76 కొందరు జన్మనిచ్చి కేవలం ‘తల్లులు’ గానే మిగిలిపోతారు. మరికొందరు ఆజన్మాంతం సర్వం …

26 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 75

26 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 75 ప్రాధేయపడి, పైరవీలుచేసి సాధించుకున్న ‘పతకాలు-బిరుదులు’ చివరకు వాటికొరకు పడ్డ ‘ప్రాకులాట’కు సంబంధించిన …

25 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 74

25 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 74 అభిమాన ‘రాహిత్యచర్య’ ఏమిటంటే!? మనల్ని ‘మనం’ తరచి చూసుకోకపోవడం తప్ప మరొకటి …

24 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 73

24 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 73 సున్నితత్వం-మొహమాటం సత్వగుణ తత్వములైనప్పటికీ కొన్ని సందర్భాలలో ‘మొహమాటం’ ఇబ్బందులకు హేతువవుతుంది.. -ప్రవల్హిక 

23 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 72

23 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 72 నెపముల ‘నెమరువేత’తో కాలం గడుపుతూ ఉంటే ‘నెరవేర్పు’లకు దూరమౌతాము.. -ప్రవల్హిక  

22 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక. నేడు వినాయకచవితి సచిత్ర భాషణ:- 71

22 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక. అందరికీ వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు..   సచిత్ర భాషణ:- 71 సందేహములు, ప్రశ్నలు జనించని ‘మెదడు’ పగుళ్లుబారిన ‘ఖాళీకుండ’ …

21 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 70

21 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 70 ‘అబల’ల యుగం అంతరించిందని గుర్తించలేనివాళ్లు ‘సబల’ల శక్తిసామర్ధ్యాలను చూసి ‘ఈర్ష్య’ పడతారు.. …

20 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం – ఆరంభం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 69

20 ఆగష్టు 2020 (భాద్రపద మాసం – ఆరంభం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 69 ఎన్నటికీ ‘లయం’ కాని దానిపేరు ‘మరణం’, అది నిత్య …

19 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 68

19 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 68 మానవ సమూహాలకు సమ్మతమైనది ‘మతం’ అయితే దాన్ని అనుసరించి జీవించ వచ్చును. …

18 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 67

18 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 67 పరమాత్మ లేక పరమత్వం అన్నది ఒక అమృతతుల్యమైన ‘అలౌకిక’ భావన. విగ్రహాలు, …

17 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 66

17 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 66 ‘ముదురు’ కొమ్మల్లోంచే ‘లేత’ కొమ్మలు పుడతాయి. అయితే అవి తమకు ‘జన్మ’నిచ్చి …

16 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 65

16 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 65 పలకరింపు ‘ప్రేమ’తో నిండినదైతే కరిగిపోతాము. ‘భ్రాంతి’ జనితమైనదైతే తొలగిపోతాము. కొందరు ఈ …

15 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక. నేడు భారత స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం.. సచిత్ర భాషణ:- 64

15 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక. దేశ పౌరులందరికీ భారత స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..   సచిత్ర భాషణ:- 64 ఇది నా ‘కర్మ’ అనుకుంటూ …

14 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 63

14 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 63 నిత్యం అబద్దాలకు, అసంబద్దాలకు ‘అంకితం’ అయిపోతే ‘నిజం’ నిష్టూరంగానే కాదు నిప్పు …

13 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 62

13 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 62 ‘విజయాలు’ అలవాటుగా మారి కుప్పలుతెప్పలై పోతుంటే అపజయాల ‘రుచి’ తెలియదు. అపజయాలు …

12 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 61

12 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 61 ఇతరుల కాళ్లుపట్టుకోవడం ఇష్టంలేకే ‘మానవులు’ తమ అభి‘మతము’నకు అనుగుణంగా ‘దేవుడి’ని సృష్టించుకున్నారు. …

11 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక. నేడు శ్రీకృష్ణాష్టమి.. సచిత్ర భాషణ:- 60

11 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక. అందరికీ శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..   సచిత్ర భాషణ:- 60 ఉరితీతలతో ‘ఉగ్రవాదం’ మణిగిపోదు. ఊచకోతలతో ఉగ్రవాద ఉద్యమాలు …

10 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 59

10 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 59 ప్రజాకంఠకుడు, ప్రజాప్రేమికుడు ఉభయులూ చిరస్థాయిగానే ‘చరిత్ర’ కెక్కుతారు. అయితే ఆ ఉభయులలో …

09 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 58

09 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 58 సమరము, సంహారము అన్నవి ‘మాతృభూమి’ కోసమే చేయాలిగానీ, ‘మనం’ మనవారితో చేయకూడదు.. …

08 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 57

08 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 57 ‘పల్లె’ విలసిల్లితేనే ‘పట్టణం’ వికసిస్తుంది. లేకుంటే ‘అజీర్తి’ పెచ్చురిల్లుతుంది.. -ప్రవల్హిక 

07 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 56

07 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 56 ‘ప్రమాదము’ల అంచున ఉన్నపుడు ప్రమోదాలకోసం ‘తపన’ పడకూడదు. ప్రమాదాన్నే ‘ప్రమోదం’గా భావించి …

06 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 55

06 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 55 అర్ధించడానికి, ఆక్రమించడానికి, అన్యాయంచేయడానికి ‘భయ’పడేవారే నిజమైన ‘ధైర్యవంతులు’.. -ప్రవల్హిక 

05 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 54

05 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 54 ఎన్నడూ ‘విధి’ వక్రించదు. మన విధాన ప్రక్రియలు మాత్రమే అప్పుడప్పుడూ ‘తారుమారు’ …

04 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 53

04 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..   సచిత్ర భాషణ:- 53 ప్రకృతిని జయిస్తామనడం కేవలం ప్రగల్భమే. ‘ప్రకృతి’ నిత్యం పరిణామాలతో విరాజిల్లే నిరంతర …