17 నవంబర్ 2019 (కార్తీక మాసం) దిన సూచిక.. ప్రపంచ వీక్షణం:- 01

17 నవంబర్ 2019 (కార్తీక మాసం) దిన సూచిక… ప్రపంచ దేశాల సంక్షిప్త వివరాలను అందించే సచిత్ర శీర్షిక “భూగోళంపై ఒక దేశం”  ప్రపంచ వీక్షణం:- 01