మన తెలుగు సామెతలు (‘చ – ఛ ’ అక్షరములతో)

చంక బిడ్డకు దండం అన్నట్లు చంకన పిల్ల – కడుపులో పిల్ల చంకలో పిల్లను వుంచుకుని సంతంతా వెతికినట్లు చంకెక్కిన పిల్ల చచ్చినా దిగదు చందాలిచ్చాం తన్నుకు …

మన తెలుగు సామెతలు (‘హ – క్ష ’ అక్షరములతో)

హంగామాల పెళ్ళాం – ఆర్భాటాల మొగుడు హంస నడకలు రాకపోయే – ఉన్న నడకలు మరిచిపోయే హద్దుల్లో వుంటేనే ముద్దూ ముచ్చటా హద్దుల్లో వుంటేనే ఆడది – …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ష – స ’ అక్షరములతో)

షండుడికి రంభ దొరికితే ఏమవుతుంది? షష్ఠిపూర్తినాడు పక్కింటావిడకి కన్నుకొట్టినట్లు షష్టినాడు చాకలివాడైనా ప్రయాణం చేయడు   స అక్షరంతో- సంకటకాలే వేంకటరమణ అన్నట్లు సంక్రాంతికి చంకలెత్తలేనంత చలి …

మన తెలుగు సామెతలు (‘శ ’ అక్షరంతో)

శంఖులో పోస్తేగానీ తీర్థం కాదు శృంగారమంటే ఏ తీరో – ఏ విధమో చెప్పరా నా ముద్దుల ప్రియుడా అన్నదట శృంగారానికి సమయం – సరసానికి సందర్భం …

మన తెలుగు సామెతలు (‘వ’ అక్షరంతో)

వంకరో టింకరో వయసే చక్కన వంకలేనమ్మ డొంక పట్టుకు తిరిగిందట వంట నేర్చిన మగవాడికి సూకరాలెక్కువ వంటింటి కుందేలు ఎక్కడికి పోతుంది? వంటిల్లు కుందేలు చొచ్చినట్లు వండని …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ల’ అక్షరంతో)

లంక మేతకు – ఏటి ఈతకు సరి లంకలో పుట్టినవాళ్ళందరూ రాక్షసులే లంఖణం పరమౌషధం లంఖణానికి పెడితేగానీ పథ్యానికి రాదు లంచం లేనిదే మంచ మెక్కనన్నట్లు లంజకు …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ర’ అక్షరంతో)

రంకు నేర్చినమ్మ బొంకు నేర్వదా? రంకులాడికి నిష్ఠలు మెండు రంకు సాగితే పెళ్ళెందుకు? రంగడికీ లింగడికీ స్నేహం – రొట్టెకాడ గిజగిజలు రచ్చకెక్కిన తర్వాత రాయబారమెందుకు? రతిలో …

మన తెలుగు సామెతలు (‘మ – య’ అక్షరములతో)

మంగలంలోని పేలాల్లాగా మంగలిని చూచి ఎద్దు కాలు కుంటినట్లు మంగలి పనిలాగా మంగలి వాడి దృష్టి అందరి జుట్టుమీదే మంగలివాని యింటివెనుక దిబ్బ తవ్వినకొద్దీ వచ్చేది బొచ్చే …

మన తెలుగు సామెతలు (‘బ – భ’ అక్షరములతో)

బంగారపు పళ్ళానికైనా గోడ అండ కావాలి బంగారానికి తావి అబ్బినట్లు బిందెడు ధనమిచ్చినా బావమరిది లేని సంబంధం వద్దు బందరు లడ్డూలాగా బంధువయితే మాత్రం బంధాలు తొలగిస్తాడా? …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ప – ప’ అక్షరములతో)

పంచదార పలుకులు – విషపు చూపులు పంచపాండవులంటే నాకు తెలీదా? మంచపుకోళ్ళులాగా ముగ్గురంటూ రెండువేళ్ళు చూపించాడట పంచాంగం పటపట – విస్తరాకు లొటలొట పంచాంగం పోగానే తిథీ …

మన తెలుగు సామెతలు (‘న’ అక్షరంతో)

నంగనాచి తుంగబుఱ్ఱ నంగిమాటల వాడినీ – దొంగ చూపుల వాడినీ నమ్మరాదు నందనవనంలో నాగుపామున్నట్లు నంది అంటే పంది అన్నట్లు నందిని చేయబోయి పందిని చేసినట్లు నందిని …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ద – ధ’ అక్షరములతో)

దంచలేనమ్మ ఊదూది చూచిందట దంచేదొకరైతే ప్రక్కలెగరేసే వాడింకొకడు దండించేదాత లేకుంటే, తమ్ముడు చండప్రచండుడు దండుగలో దండుగ దంపినందుకు బొక్కిందే కూలి దంపినమ్మకు బొక్కిందే దక్కుడు దంపుళ్ళ పాటకు …

మన తెలుగు సామెతలు (‘త – థ’ అక్షరములతో)

తంగేడు పూచినట్లు తండ్రి ఓర్వని బిడ్డను తల్లి ఓరుస్తుంది తండ్రి చస్తే పెత్తనం తెలుస్తుంది – తల్లి చస్తే కాపురం తెలుస్తుంది తండ్రి వంకవారు దాయాదివారు తంతే …

మన తెలుగు సామెతలు (‘డ – ఢ’ అక్షరములతో)

డబ్బిచ్చి చెప్పుతో కొట్టించుకొన్నట్లు డబ్బివ్వని వాడు ముందు పడవెక్కుతాడు డబ్బు ఉంటే కొండమీది కోతి కూడా దిగి వస్తుంది డబ్బుకుండే విలువ మానానికైనా లేదు డబ్బుకోసం గడ్డి …

మన తెలుగు సామెతలు (‘జ – ఝ – ఞ’ అక్షరములతో)

జగడమెట్లా వస్తుంది లింగయ్యా, అంటే బిచ్చం పెట్టవే బొచ్చు ముండా! అన్నాడట జంగాలో! దాసర్లో! ముందూరును బట్టి జగమెరిగిన బ్రాహ్మణునికి జంధ్య మెందుకు? జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి …

మన తెలుగు సామెతలు (‘గ – ఘ -ఙ’ అక్షరములతో)

గంగకు – దొంగకు – పంగకు తప్పులేదు గంగలో మునిగినా కాకి హంస కాదు గంగిగోవుపాలు గరిటెడైనా చాలు గంజాయి తోటలో తులసి మొక్క గంజి త్రాగేవాడికి …

మన తెలుగు సామెతలు (‘క – ఖ’ అక్షరములతో)

కంగారులో హడావుడి అన్నట్లు కంచం, చెంబు బయటపారేసి రాయి రప్ప లోపల వేసుకున్నట్లు కంచం పొత్తేగానీ, మంచం పొత్తు లేదు కంచానికి ఒక్కడు – మంచానికి యిద్దరు …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ఒ – ఓ – ఔ’ అక్షరములతో)

ఒంటరి వాని పాటు యింటికి రాదు ఒంటి కంటే జంట మేలు ఒంటికి ఓర్వలేనమ్మ రెంటికి ఓరుస్తుందా? ఒంటి చేతి దాహం – ఒక నాలి పొందు …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ఎ – ఏ – ఐ’ అక్షరములతో)

ఎంగిలాకులు ఎత్తమంటే లెక్క పెట్టినట్లు ఎంగిలికి ఎగ్గు లేదు – తాగుబోతుకు సిగ్గు లేదు ఎంచపోతే మంచమంతా కంతలే ఎంచిన ఎరువేదంటే యజమాని పాదమే అన్నట్లు ఎండా …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ఋ – ఋూ’ అక్షరములతో)

ఋణము – వ్రణము ఒక్కటే ఋణ శేషము, వ్రణశేషము, శత్రుశేషమూ వుండరాదు ఋషీ మూలం, నదీ మూలం, స్త్రీమూలం విచారించరాదు

మన తెలుగు సామెతలు (‘ఉ – ఊ’ అక్షరములతో)

ఉంగరాల చేతితో మొట్టేవాడు చెబితే వింటారు ఉంచుకున్నవాడు మొగుడూ కాదు – పెంచుకున్నవాడు కొడుకూ కాదు ఉంటే అమీరు – లేకుంటే పకీరు ఉంటే ఉగాది – …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ఇ – ఈ’ అక్షరములతో)

ఇంకెందుకాలస్యం ఇచ్చేయ్‌ సొగసుల తాంబూలం అన్నాడట ఇంగువ కట్టిన గుడ్డ లాగా ఇంట ఆచారం – బయట అనాచారం ఇంట గెల్చి – రచ్చ గెలువు ఇంటాయనకు …

మన తెలుగు సామెతలు (‘ఆ’ అక్షరంతో)

మన తెలుగు సామెతలు (‘ఆ’ అక్షరంతో) ఆఁ అంటే అపరాధం – కోఁ అంటే బూతుమాట ఆఁ అంటే ఆరు నెలలు ఆ యింటికి ఈ ఇల్లెంత …

మన తెలుగు సామెతలు (‘అ’ అక్షరంతో)

మన తెలుగు సామెతలు (‘అ’ అక్షరంతో) అంకపొంకాలు లేనిది శివలింగం అంకెకు రాని ఆలిని ఆరుగురు బిడ్డల తల్లయినా విడవాలి అంకెకు రాని ఆలి – కీలెడలిన …