సంరక్షణ
  • యోగాతో మోనోపాజ్ సమస్యలకు చెక్

    హైదరాబాద్: ‘ఋతుక్రమం’ కేవలం ‘స్త్రీ’కి మాత్రమే ప్రకృతి ఇచ్చిన ఓ గొప్ప వరం. కానీ, ఆ సమయంలో వచ్చే కొన్ని ఇబ ...

    హైదరాబాద్: ‘ఋతుక్రమం’ కేవలం ‘స్త్రీ’కి మాత్రమే ప్రకృతి ఇచ్చిన ఓ గొప్ప వరం. కానీ, ఆ సమయంలో వచ్చే కొన్ని ఇబ్బందులు, ఇంకా మారుమూల ఉన్న మూఢనమ్మకాల వల్ల దానిని కొందరు ఆడవాళ్ళు శాపంగా భావిస్తారు. నిజానికి ఋ ...

    Read more