పెరటి తోటలు
  • ఇంటిపైనే ఇంపైన వ్యవసాయం..

    హైదరాబాద్: ‘వ్యవసాయం’ పేరు వినగానే పచ్చని పంటపొలాలు, పల్లెటూరే గుర్తొస్తాయి కదా.. మన దేశం మొత్తం పల్లెల్ల ...

    హైదరాబాద్: ‘వ్యవసాయం’ పేరు వినగానే పచ్చని పంటపొలాలు, పల్లెటూరే గుర్తొస్తాయి కదా.. మన దేశం మొత్తం పల్లెల్లో పండించే ఆహారం పైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తుంది. అందుకే పల్లెటూర్లు దేశానికి పట్టు కొమ్మలు అంటార ...

    Read more