పల్లె - పనిముట్లు
  • మన దేశంలోని గొప్ప గ్రామాలు..!!

    హైదరాబాద్, 4 ఏప్రిల్: ఓ గ్రామంలో ఇళ్లకు గాని, బ్యాంక్‌లకి గాని తలుపులుండవు. మరో గ్రామంలో ఉన్న సదుపాయాలు చ ...

    హైదరాబాద్, 4 ఏప్రిల్: ఓ గ్రామంలో ఇళ్లకు గాని, బ్యాంక్‌లకి గాని తలుపులుండవు. మరో గ్రామంలో ఉన్న సదుపాయాలు చూస్తే పట్టణాలకి ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా ఉంటుంది. ఇంకో గ్రామంలో ఆడపిల్ల పుడితే..ఉరంత ఉత్సవాలు జర ...

    Read more