డ్రై ఫ్రూట్ మోదకాల నైవేద్యం

Share Icons:

తిరుపతి, సెప్టెంబర్ 10,

జనులంతా భక్తితో కొలిచే వినాయక చవితి పండగ మరెంతో దూరంలో లేదు. చవిత అంటే బొజ్జగణపయ్యకు కుడుములు ఉండ్రాళ్లు ఇలా చాలా ఫలహారాలతో నైవేద్యం పెట్టాలి.

Leave a Reply