30 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 18

Share Icons:

30 జూన్ 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 18

ఎల్లవేళలా ‘శాంతం’ చెంపలు పగులకొడ్తూనే వుంటే ‘కోపము’ను ఆయుధంగా ప్రయోగించక తప్పదు. అది ‘తప్పు’ కానేరదు.. -ప్రవల్హిక 

Leave a Reply