17 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 97

Share Icons:

17 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 97

వారు-వీరు, మంచి-చెడు అన్న తేడా లేకుండా అందరినీ, అన్నింటినీ ఎడాపెడా ‘విమర్శించడం’ మాత్రమే ‘వృత్తి’గా ఎంచుకున్న ‘గురివిందులు’ అద్దంలో తమను తాము దర్శించుకోవడానికి భయపడతారు.. -ప్రవల్హిక

Leave a Reply