16 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 96

Share Icons:

16 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 96

నిలబడి పోరాడలేని తరుణంలో కూర్చొని ‘పూర్వాపరాల’ గురించి ఆలోచిస్తే, తిరిగి నిలబడగలిగే ‘శక్తి’ మనకు లభ్యమౌతుంది .. -ప్రవల్హిక 

Leave a Reply