15 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 95

Share Icons:

15 సెప్టంబర్ 2020 (భాద్రపద మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 95  

సహజంగా రుగ్మతలు-వ్యాదులు ‘శరీరము’నకే సంభవిస్తాయి. గుర్తింపు అనంతరం ‘మనసు‘ వాటిని తన స్వంతం చేసుకుని, శరీరానికి ‘ఊరట’ కలిగించే ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తుంది .. -ప్రవల్హిక 

Leave a Reply