09 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 58

Share Icons:

09 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 58

సమరము, సంహారము అన్నవి ‘మాతృభూమి’ కోసమే చేయాలిగానీ, ‘మనం’ మనవారితో చేయకూడదు.. -ప్రవల్హిక

Leave a Reply