06 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 55

Share Icons:

06 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 55

అర్ధించడానికి, ఆక్రమించడానికి, అన్యాయంచేయడానికి ‘భయ’పడేవారే నిజమైన ‘ధైర్యవంతులు’.. -ప్రవల్హిక 

Leave a Reply