01 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 50

Share Icons:

01 ఆగష్టు 2020 (శ్రావణ మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 50

బోధన వింటే లభించే ‘జ్ఞానం’ కేవలం ఒప్పజెప్పడానికి ఉపయోగపడే ‘పాఠం’. గ్రహిస్తే లభించే జ్ఞానం మాత్రమే వాస్తవంగా వంటికబ్బే ‘యోగం’.. -ప్రవల్హిక

Leave a Reply