01 జూలై 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక.. సచిత్ర భాషణ:- 19

Share Icons:

01 జూలై 2020 (ఆషాఢ మాసం) దిన సూచిక..

 

సచిత్ర భాషణ:- 19

ఊరికుక్కను ‘గ్రామసింహం’ అన్నట్లుగానే, చట్టంద్వారా సింహాసనం ఎక్కి కూర్చున్న కుక్కను (విసర్జనములతో ఖరాబు చేసి కరుస్తున్నా సరే!) ‘సునకరాజు’ అని గౌరవంగా పిలవాలి.. -ప్రవల్హిక 

Leave a Reply